• CFO Reporting Platform

  CFO Reporting Platform

  ระบบการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดทำคาร์บอน
  ฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบบออนไลน์ เพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท
  ์ขององค์กรของประเทศไทย

 • Slide 02

  Slide 02

  Slide 02

องค์กรผู้รายงาน

องค์กรผู้รายงาน

Organization

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

หน่วยงานทวนสอบ

หน่วยงานทวนสอบ

Verification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาหรับการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทดสอบ 4

ทดสอบ 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

ทดสอบ 3

ทดสอบ 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

ทดสอบ 2

ทดสอบ 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

ทดสอบ 1

ทดสอบ 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque gravida odio eget dui volutpat laoreet nunc molestie in. Lorem ipsum

สถิติการขึ้นทะเบียน

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

 • 183

  จำนวนองค์กรผู้รายงาน
 • 0

  จำนวนหน่วยงานทวนสอบ
 • 59

  จำนวนรายงาน
 • 5

  จำนวนได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียน

เว็บไซต์อื่นๆของเรา

รายชื่อผู้ทวนสอบ Upcycle ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก Upcycle Footprint